top of page
logo-gebakshuys.png

Algemene Voorwaarden

online-bestellingen

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Gebakshuys.nl   v.o.f., hierna te vernoemen Gebakshuys.nl en de consument.

 

2 Gebakshuys.nl zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

2.1 De consument kan de door Gebakshuys.nl op de website aangeboden producten laten bezorgen binnen het bezorggebied van Gebakshuys.nl. Door bevestiging van Gebakshuys.nl komt de overeenkomst van de bestelling van de consument tot stand. Bevestiging vindt plaats door middel  van het versturen van een bevestigingsmail  van Gebakshuys.nl.

 

2.2 In het geval van een bestelling van € 45,- of meer of in ieder ander geval waarin Gebakshuys.nl het nodigt acht, kan Gebakshuys.nl telefonisch of per email contact opnemen met de consument over de bestelling (en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Gebakshuys.nl behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

 

2.3 Gebakshuys.nl behoudt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

 

2.4 De consument kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website. Uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de bezorgdag kan de bestelling telefonisch ontbonden worden. Bij het annuleren van een bruidstaart wordt 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

 

3 De consument is voor de via de website of telefonische bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet-/typefouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Gebakshuys.nl worden gecorrigeerd.

 

3.1 Prijzen zijn in euro’s, incl. btw. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

3.2 Betaling vindt plaats via iDeal of contant aan de bezorger.

 

4 Communicatie tussen Gebakshuys.nl en de consument geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Gebakshuys.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de consument. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de consument, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

 

5 Gebakshuys.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking. De consument is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bestellen bij Gebakshuys.nl.

6 Gebakshuys.nl streeft er naar de informatie zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

 

7 Gebakshuys.nl is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Gebakshuys.nl ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

 

8 Gebakshuys.nl is niet aansprakelijk voor het niet of voldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

 

9 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

10 Eigen ontwerp

 

10.1 De consument gaat ermee akkoord dat de beoordeling en beslissing om een afbeelding en/of teksten toe te staan dan wel af te wijzen bij Gebakshuys.nl ligt. Gebakshuys.nl correspondeert niet met de consument over de reden van afwijzing.

 

10.2 De consument verplicht zich ertoe in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren die in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde of die religieuze inhoud hebben.

 

10.3 Het gebruik van een door de consument gekozen afbeelding en/of tekst geschiedt altijd voor risico van de consument. Gebakshuys.nl is hiervoor niet aansprakelijk. De consument accepteert dat de uiteindelijke afbeelding op de taart qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen met de door de consument ingezonden afbeelding en/of teksten.

bottom of page